INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA

STATUS: MAJ 2021, VERZIJA BR. 2.0

OBAVJEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA U VEZI SA NAŠOM OBRADOM PODATAKA U SKLADU SA ČLANOM (ČL.) 13., 14. I 21. OPŠTE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) 

Ozbiljno shvatamo zaštitu podataka i ovim putem Vas obavještavamo kako obrađujemo Vaše podatke i na koje zahtjeve i koja prava imate u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

Tijelo odgovorno za obradu podataka i kontakt podaci

 

Odgovorno tijelo:

Kontakt podaci Službenika za zaštitu ličnih podataka:

  Mazda Austria GmbH
  Ernst-Diez-Str. 3 
  9020 Klagenfurt
  Austria

  E-mail: datenschutz@mazda.at

  Mazda Austria GmbH
  Ernst-Diez-Str. 3 
  9020 Klagenfurt
  Austria

  E-mail: datenschutz@mazda.at

 

1. 1. SVRHE I PRAVNA OSNOVA NA OSNOVU KOJE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE

Obrađujemo lične podatke u skladu sa odredbama Opšte uredbe za zaštitu ličnih podataka (GDPR), i Zakonom o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti podataka i drugih važećih propisa o zaštiti ličnih podataka. 

Vrsta obrađenih podataka i način na koji se koriste zavise od traženih ili dogovorenih usluga. Dodatni detalji ili dodaci svrhama obrade mogu se naći u relevantnoj ugovornoj dokumentaciji, obrascima, izjavi o saglasnosti i/ili drugim informacijama koje su Vam dostavljene (npr. U obimu korišćenja naše web stranice ili naših uslova).

Osim toga, ovo obavještenje o privatnosti se može povremeno ažurirati, a trenutne i arhivirane starije verzije su dostupne na našoj web stranici. 

 

2.1 SVRHE IZVRŠENJA UGOVORA ILI PREDUGOVORNIH RADNJI NA ZAHTJEV ISPITANIKA

(čl. 6. st 1. B GDPR)

Obrada ličnih podataka vrši se u svrhe izvršenja ugovora sa Vama i izvršavanje Vaših naloga. Konkretno, obrada služi za pravilno izvršavanje i upravljanje ugovornih odnosa u kojima ste stranka, a posebno:  

 • Ugovor o kupoprodaji vozila, radni/garancijski nalog,
 • garancija proizvođača, opciona produžena garancija, Mazda Europe Service,  Mazda Care i ostale usluge, 
 • održavanje usluge Digital Service Record, 
 • preuzimanje troškova na bazi dobre volje,
 • sprovođenje svih besplatnih servisnih akcija,
 • promocije sniženja za osobe sa smanjenom pokretljivošću, 
 • subvencije za finansiranje vozila itd.
 • odgovaranje na upite/zahtjeve klijenata i/ili potencijalnih klijenata u vezi sa uslugama putem našeg call-centra i pružanje tih traženih usluga (uključujući usluge povratnog poziva i propuštene usluge povratnog poziva); 

 

Međutim, lični podaci se obrađuju i zbog sprovođenja mjera i aktivnosti u okviru predugovornih odnosa, radnji na zahtev ispitanika, npr. sa zainteresovanim stranama u slučaju upita o probnoj vožnji.  

Prema Vašim narudžbinama i željama pružamo potrebne usluge, mjere i aktivnosti. To uključuje komunikaciju sa Vama vezanu uz ugovor, povjerljivost transakcija, naloga i drugih sporazuma, kao i odgovarajuću dokumentaciju za kontrolu kvaliteta. 

2.2 SVRHE U KONTEKSTU NAŠEG LEGITIMNOG INTERESA ILI LEGITIMNOG INTERESA TREĆIH STRANA

(čl. 6. st. 1. F GDPR)

Osim za stvarno izvršenje ugovora, predugovornog odnosa ili izvršavanja radnji na zahtjev ispitanika, Vaše podatke možemo obrađivati ako je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa ili trećih strana, posebno u sledeće svrhe:

 • razvoj i poboljšanje proizvoda, 
 • statističku i tržišnu provjeru zaliha vozila i promjena zaliha,
 •  zaštita podrške za pojedine robne marke od strane ovlašćene Mazda mreže
 • obrada ličnih podataka koju vrši subjekat Mazda Austria GmbH kao i Mazda Motor Europe GmbH u centralizovanim sistemima Mazda grupe društava u svrhe sigurnosti podataka, optimizacije, kontrole, administracije i (troškovno) efikasnijeg procesa odgovarajućih postupaka obrade podataka (između ostalog i sa radom zajedničkih sistema za upravljanje korisničkim podacima, online rezervacija usluga, eOffer)
 • izrada standardizovanih analiza tržišta prodaje i tržišta usluga i servisa nakon prodaje koju vrši Mazda Austria GmbH i Mazda Motor Europe GmbH, a koja se izrađuje na osnovu pseudonimizovanih, obično prikupljenih podataka o prodaji i uslugama nakon prodaje, koji su takođe dostupni ovlašćenim zastupnicima i ne sadrže lične podatke
 • direktan marketing ili istraživanje tržišta i ankete, posebno poštom, u mjeri u kojoj je to takođe dopušteno bez Vašeg pristanka i nijeste se usprotivili korišćenju Vaših podataka. To, između ostalog, uključuje obradu Vaših ličnih podataka koje dajete jednom od naših ovlašćenih zastupnika u sklopu kupovine robe i usluga ili korišćenjem jedne od naših usluga (uključujući ime, adresu, e-mail adresu, korisnički profil, podatke o Vašem vozilu, istorija usluga, tehničke podatke o vozilu, podatke o korišćenju aplikacije MyMazda ili povezanih usluga vozila, uključujući podešavanja) kako biste nam poslali podatke prilagođene Vašim potrebama ako ste pristali na slanje takvih podataka (vidi dolje). Sistemi koji se koriste u tu svrhu koriste gore navedene podatke djelimično automatski kako bi kontinuirano poboljšavali odgovarajuće procese;
 • statističke procjene ili istraživanja tržišta;
 • upoređivanje vrijednosti sa standardima (benchmarking);
 • postavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahtjeva koji nisu direktno povezani sa ugovornim odnosom;
 • ograničeno čuvanje podataka ako brisanje nije moguće ili je moguće samo uz nesrazmjeran napor zbog posebnog načina čuvanja;
 • za neke od gore navedenih procesa obrade podataka, uključujući obradu ličnih podataka u centralnim sistemima, izradu standardizovanih analiza tržišta prodaje i usluga nakon prodaje i obradu podataka u vezi sa marketinškim kampanjama, subjekt Mazda Motors NSC, Mazda Motor Europe GmbH i, prema potrebi, druga društva grupe društava Mazda dogovorila su posebne propise o prenosu i obradi podataka sa odgovarajućim trgovcima kako bi se uredila upotreba ličnih podataka u pojedine svrhe. Mazda Austria GmbH i društvo Mazda Motor Europe GmbH osiguravaju odgovarajuće centralne sisteme (u nekim slučajevima samo putem naručene, angažovane obrade), koordiniraju centralnu obradu podataka na tržišnom i međutržišnom nivou i takođe upotrebljavaju lične podatke sačuvane u centralnom sistemu u sopstvene poslovne svrhe (npr. direktni marketing ili analize tržišta) ako postoji odgovarajuća pravna osnova, dok dotični zastupnik koristi sisteme koji se pružaju kao dio prodajnih i postprodajnih aktivnosti.  Na zahtjev, relevantni zastupnik će Vam dostaviti opis materijalnih odredaba ovog Ugovora u mjeri u kojoj je to predviđeno zakonom. Zahtjeve za informacijama obično bi trebalo uputiti Vašem ovlašćenom zastupniku. Međutim, ispitanik i dalje ima pravo da ostvari svoja prava ispitanika u pogledu prethodno navedenih aktivnosti obrade i protiv navedenih Mazdinih društava uključenih u predmetnu obradu, a koja u tom pogledu djeluju kao rukovodioci obrade.  

 

Obrada ličnih podataka se takođe sprovodi za:

 • dobijanje informacija i razmjenu podataka sa kreditnim institucijama, u mjeri u kojoj to premašuje naš ekonomski rizik;
 • otkrivanje ličnih podataka u kontekstu dubinske analize društva u pregovorima oko prodaje trgovačkog društva
 • sprječavanje i istraživanje kaznenih djela, u mjeri u kojoj to nije isključivo radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva
 • interne i spoljne istrage, sigurnosne provjere
 • zaštitu i ostvarivanje imovinskih prava putem odgovarajućih mjera poput video nadzora za zaštitu naših klijenata i zaposlenih, kao i za osiguravanje dokaza u slučaju kaznenih djela i za njihovo sprječavanje
 • Mjere za kontrolu i optimizaciju poslovnih procesa i ispunjavanje opštih obaveza dužne pažnje 
 • Upravljanje i kontrola koju vrše povezana društva (npr. matično društvo) i nadzorna tijela ili kontrolne instance (npr. revizija);

2.3 SVRHE U OKVIRU VAŠE SAGLASNOSTI

(čl. 6 st. 1 A GDPR)

Obrada Vaših ličnih podataka u određene svrhe (npr. korišćenje Vaše adrese e-pošte u marketinške svrhe) takođe se može zasnivati na Vašoj saglasnosti. Po pravilu je možete opozvati u bilo kojem trenutku. To se odnosi i na opoziv izjave o saglasnosti koje su nam date prije stupanja GDPR-a na snagu, odnosno prije 25. maja 2018. Bićete odvojeno obaviješteni o svrhama i posledicama opoziva ili ne davanja saglasnosti u relevantnom tekstu o saglasnosti. Po pravilu, opoziv saglasnosti stupa na snagu tek za ubuduće. Opoziv saglasnosti ne utiče na postupke obrade koji su se odvijali prije opoziva i tako ostaju zakoniti.

2.4 SVRHA POŠTOVANJA PRAVNIH OBAVEZA RUKOVODIOCA OBRADE (čl. 6 st. 1 C GDPR)

ILI ZA IZVRŠAVANJE ZADATKA OD JAVNOG INTERESA (čl. 6 st. 1 E GDPR)

Kao i bilo ko ko posluje, podliježemo različitim zakonskim obavezama. To su prije svega pravni zahtjevi (npr. propisi o trgovini i poreski zakoni), ali i regulatorni ili drugi službeni zahtjevi ako je primjenjivo.  

Svrhe obrade uključuju:

 • ispunjavanje obaveze praćenja proizvoda i nadzora proizvoda, kao i sprovođenje svih mjera opoziva u okviru pravnih obaveza koje proizlaze iz Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda;
 • postavljanje pravnih zahtjeva i odbrana u pravnim sporovima;
 • prevencija i otkrivanje kaznenih djela;
 • ako je primjenjivo, provjera identiteta i dobi, sprječavanje prevara i pranja novca, sprječavanje, suzbijanje i istraživanje finansiranja terorizma i kaznenih djela kojima se ugrožava imovina, poređenja sa evropskim i međunarodnim popisima za borbu protiv terorizma, ispunjavanje obaveza kontrole i izvještavanja u skladu sa poreskim pravom i arhiviranje podataka u svrhu zaštite podataka i sigurnosti podataka, kao i revizije poreskih i drugih tijela 

 

Dodatno, otkrivanje ličnih podataka može postati nužno u kontekstu službenih/sudskih mjera radi prikupljanja dokaza, kaznenog progona ili ispunjavanja građansko-pravnih zahtjeva.

3. KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO, U MJERI U KOJOJ PODATKE NIJESMO DOBILI DIREKTNO OD ISPITANIKA, KAO I NJIHOVO PORIJEKLO

U mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje naših usluga, obrađujemo lične podatke koje možemo da primimo od naše ovlašćene mreže kao i od drugih društava (npr. osiguravajućih društava, pružalaca lizinga i finansiranja) ili drugih trećih strana (npr. kreditne agencije, izdavači adresa). Osim toga, obrađujemo lične podatke koje smo zakonito uzeli, primili ili pribavili iz javno dostupnih izvora i koje možemo da obrađujemo (kao što su telefonski imenici, trgovački registri i registri udruženja, građanski registri, registri dužnika, zemljišne knjige, štampa, internet i drugi mediji). 

Relevantne kategorije ličnih podataka mogu uključivati:

 • Lični podaci (ime, datum rođenja, mjesto rođenja, zanimanje/industrija, kontakt osoba, vozački i slični podaci)
 • Kontakt podaci (adresa, e-mail adresa, broj telefona i slični podaci)
 • Podaci o zakupodavcu i zakupcu
 • Podaci o adresi (podaci o registraciji i slični podaci)
 • Detalji o ličnoj karti i vozačkoj dozvoli
 • Istorija klijenta (istorija kontakata i pritužbi)
 • Tehnički podaci o vozilu, uključujući dijagnostičke podatke 
 • Informacije o održavanju i popravkama vozila
 • Potvrde o plaćanju i pokrićima za bankovne i kreditne kartice
 • Informacije o Vašoj finansijskoj situaciji (podaci o kreditnoj sposobnosti, uključujući bodovanje, tj. podaci za procjenu finansijskog rizika) 

4. PRIMAOCI ILI KATEGORIJE PRIMALACA VAŠIH PODATAKA

Primaoci ili kategorije primalaca su:

 • Unutar našeg društva, ona interna odjeljenja ili organizacione jedinice koje zahtijevaju Vaše podatke za ispunjavanje naših ugovornih i pravnih obaveza ili u kontekstu obrade i za potrebe naših legitimnih interesa.
 • Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com kao proizvođač;
 • Partneri koji ispunjavaju garanciju mobilnosti;
 • Ovlašćeni Mazda zastupnici i serviseri sa kojima ste u poslovnom odnosu u pogledu Mazdinih proizvoda i usluga, kao i druge nepovezane osobe sa kojima sklopite ugovore u pogledu svojih Mazda vozila i drugi pružaoci usluga kao što su osiguravači, davaoci lizinga i pružaoci usluga finansiranja;
 • Najbliži ovlašćeni Mazda zastupnik, u slučaju da Vaš ovlašćeni zastupnik prestane da bude dio naše prodajno-servisne mreže Mazda Austria GmbH;

 

Eksterno prosleđivanje Vaših podataka odvija se isključivo:

 • U vezi sa ispunjavanjem ugovora; 
 • U svrhe ispunjavanja zakonskih obaveza prema kojima smo dužni da dajemo informacije, izvještaje ili da prosleđujemo podatke ili je prenošenje podataka u javnom interesu  (usp. odjeljak 2.4);
 • U mjeri u kojoj spoljna društva koja nam pružaju usluge obrađuju podatke u naše ime kao izvršioci obrade ili primaoci podataka radi obavljanja usluge (npr. pružaoci usluga za uslugu Mazda Europe, neobavezna produžena garancija, usluge call-centra, slanja pisama, marketing).
 • Na osnovu našeg legitimnog interesa ili legitimnog interesa trećih strana u svrhe navedene u odjeljku 2.2. (npr. državnim tijelima, kreditnim agencijama, naplati potraživanja, advokatima, sudovima, stručnjacima, trgovačkim društvima koja pripadaju grupi, odborima i nadzornim tijelima); 
 • ako ste nam dali saglasnost za prenos Vaših podataka trećim stranama.

 

Vaše podatke nećemo prosleđivati trećim stranama. 

U mjeri u kojoj naručujemo usluge od pružalaca usluga u okviru obrade narudžbina, Vaši podaci podliježu istim sigurnosnim standardima kao i kod nas. U drugim slučajevima primaoci podataka ih mogu upotrebljavati samo u svrhe zbog kojih su podijeljeni sa njima.

5. PERIOD ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Obrađujemo i čuvamo Vaše podatke za vrijeme trajanja našeg poslovnog odnosa. Ovo takođe uključuje i radnje prije sklapanja ugovora (predugovorni pravni odnos) i ispunjavanje ugovora. Osim toga, Vaše podatke čuvamo u slučaju da prigovorite korišćenju Vaših podataka za naš direktan marketing, a kako bismo mogli da postupimo prema Vašem prigovoru.   

Uz to, obavezni smo da arhiviramo i čuvamo različitu dokumentaciju na osnovu zakona, na primjer u poreske svrhe ili na osnovu Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o računovodstvu. Period za čuvanje podataka na osnovu navedenih zakona je i do deset godina nakon prestanka poslovnog odnosa ili predugovornog pravnog odnosa. 

Dalje, posebni pravni propisi mogu da zahtijevaju duži period zadržavanja podataka. Duži period zadržavanja takođe može biti posljedica naše obaveze praćenja proizvoda i održavanja sigurnosti proizvoda i u tom kontekstu, kampanja opoziva ili kampanja povezanih sa krajem životnog vijeka vozila. 

Ako podaci više nijesu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili pravnih obaveza i prava, redovno se brišu, osim ako je njihova dalja privremena obrada potrebna za ispunjenje svrha navedenih u tački 2.2. zbog preovladavanja našeg legitimnog interesa. Takav legitimni interes postoji i, na primer, ako brisanje nije moguće ili je moguće uz nesrazmeran napor zbog posebne prirode čuvanja i ako obrada u druge svrhe nije moguća zbog implementiranih odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera.

6. OBRADA VAŠIH PODATAKA U TREĆIM ZEMLJAMA ILI MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI

Podaci se prenose tijelima u zemljama izvan Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EGP) (tzv. treće zemlje) ako je to potrebno za izvršenje naloga / ugovora od Vas ili sa Vama, ako je to propisano zakonom (npr. obaveze poreskog izvještavanja), ako je to u našem legitimnom interesu ili legitimnom interesu treće strane ili ako ste nam dali svoju saglasnost za to. 

U ovom kontekstu, obrada Vaših podataka u trećoj zemlji se može odvijati u vezi sa uključivanjem pružalaca usluga koje smo angažovali za obradu. Ako ne postoji odluka Evropske komisije o primjerenom stepenu zaštite podataka za dotičnu zemlju, odgovarajućim ugovorima osiguravamo primjerenu zaštitu i garanciju Vaših prava i sloboda u skladu sa propisima EU o zaštiti podataka. Na zahtjev ćemo Vam pružiti detaljne informacije.

Informacije o odgovarajućim ili primjerenim zaštitnim mjerama i mogućnosti pribavljanja kopije Vaših podataka mogu se dobiti na zahtjev od Službenika za zaštitu podataka.

 

7. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA U VOZILU

 

Podaci koje je sačuvao vozač 
Svi podaci koje vozač može sam da sačuva u vozilu, poput kontakata u telefonskom imeniku, odredišta navigacije ili favorita, obično vozač može sam da izbriše. 

Obrada ličnih podataka u vozilu
Elektronski kontrolni uređaji su instalirani u Vašem vozilu. Kontrolni uređaji obrađuju podatke koje prime od npr. senzora na vozilu ili koje stvaraju sami, ili koje pak razmjenjuju međusobno. Neki kontrolni uređaji su nužni za sigurno funkcioniranje Vašeg vozila, dok Vam drugi pružaju podršku u vožnji (sistemi za pomoć u vožnji) ili omogućuju udobnost, informativne ili zabavne funkcije.

U nastavku su navedene opšte informacije o obradi ličnih podataka. U Vašem vozilu možete pronaći dodatne informacije o tome koji se tačno podaci prikupljaju, čuvaju i prenose trećim stranama i u koju svrhu, i to pod naslovom Privatnost ili Zaštita podataka u karakteristikama svake funkcije u pripadajućim uputstvima za upotrebu. Ta uputstva su takođe dostupna on-line, a u zavisnosti od opreme, i u vozilu u digitalnom formatu.


Lična oznaka
Svako vozilo je označeno jedinstvenim identifikacionim brojem vozila. Identifikacioni broj vozila se može povezati sa postojećim i bivšim vlasnicima vozila. Postoje i drugi načini povezivanja podataka prikupljenih u vozilu sa njegovim korisnikom ili vlasnikom, npr. putem broja registracionih tablica. 
Podaci generisani ili obrađeni od strane kontrolnih uređaja stoga mogu biti lični podaci ili se mogu povezati sa određenom osobom pod određenim okolnostima. U zavisnosti od podataka iz vozila, mogu se donositi zaključci, na primjer o Vašim vozačkim navikama, lokaciji, putnim rutama ili načinima upotrebe. 

Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka 
Prema mjerodavnom pravu o zaštiti ličnih podataka, imate određena prava prema društvima koja obrađuju Vaše lične podatke.
Imate pravo da zatražite sveobuhvatno otkrivanje informacija od proizvođača ili trećih strana bez ikakvog troška (npr. od strana koje su angažovane za usluge pomoći na putu u slučaju kvara, pružaoci on-line usluga u vozilu), uz uslov da su oni sačuvali Vaše podatke. 
U tom slučaju možete da zatražite informaciju o tome koje lične podatke o Vama čuvaju, u koju svrhu i na koji način su ti lični podaci prikupljeni. Vaše pravo na obaviještenost uključuje i pravo na informacije o prenosu podataka na druge lokacije.
Dio ličnih podataka se čuva samo lokalno u vozilu i može se iščitati uz profesionalnu pomoć npr. u automehaničarskoj radionici, uz naplatu ako je potrebno. 

Pravni zahtjevi u vezi sa otkrivanjem podataka
U onoj mjeri u kojoj postoje pravni propisi koji to propisuju, proizvođači imaju obavezu da daju informacije koje čuvaju na zahtjev javnih vlasti, i to u onoj mjeri u kojoj se to traži od slučaja do slučaja (npr., kada je u toku istraga određenog kaznenog djela).

Javne vlasti isto tako smiju da čitaju podatke iz vozila u određenim slučajevima, ali unutar polja primjene mjerodavnog prava. Na primjer, u slučaju nesreće smiju se čitati informacije iz kontrolne jedinice vazdušnog jastuka kako bi se razjasnile okolnosti nesreće.

Proizvođači su takođe obavezni da prikupljaju i šalju podatke Evropskoj komisiji: broj šasije vozila (VIN) i stvarne podatke o režimu vožnje vozila koja su prvi put registrovana od 1. januara 2021. i mlađa. Prikupljanje vrši Mazda Motor Corporation kao proizvođač indirektno preko svojih ovlašćenih partnera ili ovlašćenih servisera svaki put kad se vozilo doveze u servis radi održavanja, popravki i ostalih intervencija. Podaci se preuzimaju preko OBD serijskog porta vozila i prenose Mazdi Motor Corporation. 

 

Stvarni podaci o režimu vožnje su:

 • Za putnička i laka komercijalna vozila pokretana motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, osim hibridnih vozila sa spoljnim punjenjem

- Ukupna potrošnja goriva (u periodu životnog vijeka vozila)

- Ukupni broj pređenih kilometara (u periodu životnog vijeka vozila)

 • Za hibridna vozila sa spoljnim punjenjem i električna vozila

- Ukupna potrošnja goriva (u periodu životnog vijeka vozila)

- Ukupni broj pređenih kilometara (u periodu životnog vijeka vozila)

- Ukupna potrošnja goriva u električnom modu (u periodu životnog vijeka vozila)

- Ukupna potrošnja goriva u modu rada na motor sa unutrašnjim sagorijevanjem (u periodu životnog  vijeka vozila)

- Ukupni broj pređenih kilometara u električnom modu (u periodu životnog vijeka vozila)

- Ukupni broj pređenih kilometara u modu rada na motor sa unutrašnjim sagorijevanjem (u periodu životnog vijeka vozila)

- Ukupno preuzeta električna energija iz mreže u bateriju vozila (u periodu životnog vijeka vozila)

 

Ova obrada je nužna zbog zakonske obaveze obzirom na čl. 6 st. 1 Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka i u skladu sa čl. 9 EU smjernice 2021/92, i u skladu sa relevantnom dopunom te smjernice.

Kao vlasnik vozila imate mogućnost bilo kada da odbijete prikupljanje ovih podataka u svrhu njihovog prenošenja Evropskoj komisiji.
Vaše odbijanje treba adresirati Odjeljenju za odnose sa strankama preko kontaktnog obrasca na našoj web stranici (Obratite nam se). Molimo navedite svoje ime, prezime i broj šasije (VIN) kako bismo mogli propisno da obradimo Vaše odbijanje. 

Podaci o radu vozila
Kontrolne jedinice obrađuju podatke kako bi vozilo moglo da radi.
Ti podaci su na primer:

 • informacije o statusu vozila (brzina, usporavanje, bočno ubrzanje, brzina okretanja točkova, indikator za sigurnosne pojaseve),
 • uslovi okruženja (temperatura, senzor za kišu, senzor za udaljenost).
  Po pravilu, ovi podaci nisu stalni, ne čuvaju se duže od vremena rada i samo se obrađuju unutar vozila. Kontrolne jedinice često sadrže medije za čuvanje podataka. Oni se mogu koristiti za privremenu ili trajnu evidenciju informacija o stanju vozila, naprezanja komponenti, zahtjeva za održavanjem i tehničkih događaja i kvarova.

 

Sledeći podaci se čuvaju u zavisnosti od tehničke opremljenosti vozila:

 • radni uslovi komponenti sistema (npr. nivoi napunjenosti, pritisak u gumama i stanje akumulatora),
 • kvarovi i nedostaci važnih komponenti sistema (npr. svijetla, kočnice),
 • odgovor sistema na vanredne uslove vožnje (npr., aktivacija vazdušnih jastuka, aktivacija sistema kontrole stabilnosti),
 • informacije o događajima u kojima je vozilo oštećeno,
 • za električna vozila, status napunjenosti visokonaponske baterije i procijenjena udaljenost koju vozilo može preći pre sledećeg punjenja.

 

U posebnim slučajevima (npr. kada vozilo prepozna nepravilnost u radu) može biti potrebno sačuvati podatke koji bi se inače smatrali nestalnima.
Ako koristite servis (npr. popravke i održavanje) možda će biti potrebno pročitati i iskoristiti sačuvane operativne podatke zajedno sa identifikacionim brojem vozila. Podatke iz vozila smiju čitati zaposleni Mazdine mreže (npr. ovlašćene radionice, predstavnici proizvođača) ili treće strane (npr., pružaoci usluge pomoći na putu u slučaju kvara, samostalne automehaničarske radionice). Isto se primjenjuje i u slučajevima koji su obuhvaćeni garancijom i kod mjera osiguranja kvaliteta.

Podaci se obično očitavaju putem obaveznog OBD-a (on-board diagnostics – ugrađenog dijagnostičkog sistema) u vozilu. Operativni podaci koji se na ovaj način očitavaju evidentiraju tehničke uslove vozila ili pojedinačne komponente i tako pomažu pri dijagnostici kvarova, usaglašavanju sa obavezama koje proizlaze iz garancije i unapređenju kvaliteta. Ovi podaci, a posebno informacije koje se tiču naprezanja komponenti, tehničkih događaja operativnih grešaka i drugih grešaka prenose se prema potrebi proizvođaču zajedno sa identifikacionim brojem vozila. Dalje, odgovornost za proizvod spada pod odgovornost proizvođača. U ovu svrhu proizvođač koristi operativne podatke izvan vozila, na primjer, kampanje opoziva. Ovi podaci mogu da se koriste i za provjeru zahtjeva u vezi sa zakonskim pravima klijenta i garancijom proizvođača.
Memoriju grešaka u vozilu može resetovati radnik u servisu tokom radova popravki i održavanja ili na Vaš zahtjev.

Funkcije udobnosti vožnje i sistema infotainment

Podešavanja opreme za udobnost i individualizaciju mogu se čuvati, ali i resetovati u svakom trenutku.
U zavisnosti od opreme vozila ovo može uključivati npr.:

 • poziciju volana i sjedišta,
 • prilagođavanja vješanja i postavke klimatizacionog uređaja,
 • podešavanja poput unutrašnjeg osvjetljenja.

Možete i sami da unesete svoje podatke u neke funkcije sistema infotainment ako je vozilo njime opremljeno.

U zavisnosti od opreme, to može da uključuje:

 • Multimedijalne datoteke, kao što su muzika, filmovi, fotografije za reprodukciju na integrisanom multimedijalnom sistemu,
 • adresar u sklopu ugrađenog hands-free seta ili navigacionog sistema,
 • upisane destinacije za navigaciju,
 • podatke o korišćenju internetskih usluga.

Navedeni podaci mogu biti sačuvani lokalno u vozilu ili pak na uređaju koje ste spojili sa vozilom (USB, pametni telefoni ili MP3 uređaji). Ako ste te podatke sami unijeli, možete ih bilo kada obrisati.
Ovi podaci se prenose iz vozila samo na Vaš zahtjev, posebno kod korišćenja on-line usluga prema podešavanjima koja ste sami odabrali.

 

Integracija pametnih telefona, npr. Android Auto ili Apple CarPlay

Ako je Vaše vozilo opremljeno za to, možete sa njim povezati svoj mobilni ili drugi uređaj i upravljati njime komandama ugrađenim u vozilo. Slike i zvuk sa pametnog telefona mogu da se reprodukuju na ugrađenom multimedijalnom sistemu. Istovremeno se određeni podaci prenose na Vaš pametni telefon. Ovo može da uključuje, u zavisnosti od vrste integracije, pozicione podatke, noćni ili dnevni način rada i druge opšte informacije o vozilu. Molimo Vas da potražite informacije o ovome u uputstvima za upotrebu odgovarajućeg vozila/infotainment zabavnog sistema.

Integracija omogućava korišćenje određenih aplikacija sa pametnog telefona kao što su navigacija ili aplikacije za puštanje muzike. Dalje interakcije između pametnog telefona i vozila nema, posebno ne u smislu pristupa podacima vozila. Dalja obrada informacija zavisi od aplikacije koja se koristi. Da li hoćete i koje postavke ćete koristiti zavisi od aplikacije i operativnog sistema Vašeg pametnog telefona.

On-line usluge
Ako je vaše vozilo opremljeno bežičnom mrežnom vezom, to omogućuje razmjenu podataka između Vašeg vozila i ostalih sistema. Bežična veza se uspostavlja putem odašiljačke i prijemničke jedinice koja je u vozilu ili mobilnog terminala (npr. pametnog telefona) koji ste povezali sa vozilom. Online funkcije se mogu koristiti putem ovakve mrežne veze. To uključuje online usluge i aplikacije koje Vam omogućuje proizvođač ili neki drugi pružalac.

Usluge proizvođača
Pojedinačne funkcije naših online usluga Mazda opisuje na odgovarajućim mjestima (npr. u uputstvima za upotrebu i/ili na web stranici Mazde za pojedinačne zemlje) i pruža ih zajedno sa informacijama o zaštiti podataka. Lični podaci mogu biti korišćeni kod pružanja on-line usluga. Razmjena ličnih podataka odvija se zaštićenom vezom, npr. IT sistemima koji su na raspolaganju za ovu svrhu. Uz pružanje usluga, prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka odvija se isključivo na osnovu zakonske dozvole, na primjer, u slučaju sistema za pozive u nuždi koji su zakonska obaveza, i to putem ugovornog sporazuma ili odobrenja.

Možete da aktivirate ili deaktivirate (ponekad uz naknadu) usluge i funkcije u vozilu, a ponekad i celokupnu bežičnu vezu. Funkcije i usluge koje su zakonski obavezne, poput sistema za pozive u nuždi, su iz ovog isključene.

Usluge koje pružaju treće strane
Kad koristite on-line usluge koje pružaju treće strane, one podliježu politikama zaštite ličnih podataka i opštim uslovima tog pružaoca usluge. Proizvođač ne može da utiče na sadržaj podataka koji se razmenjuju na ovaj način.
Molimo Vas da se informišete o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja i upotrebe ličnih podataka u kontekstu korišćenja usluga trećih strana.

 

Obrada podataka u vozilima sa uslugama povezivanja 
Sva naša povezana vozila imaju Telematsku upravljačku jedinicu (TCU) koja se aktivira u trenutku ili prije isporuke vozila i omogućuje proizvođaču prikupljanje, prenos i analizu telematskih podataka koji se odnose na performanse, upotrebu, rad i stanje vozila, praćenje naših proizvoda i usluga i osiguravanje sigurnosti vozila i njegovog IT-a. 

U slučaju naručenog ispitivanja problema, podatke potrebne za analizu mogu na daljinu pregledati i zaposleni servisne mreže (npr. radionice), Mazda tehničari ili treće strane (npr. usluge pomoći na putu). (Član 6. stav 1. tačke (b) ili (f) GDPR - izvršavanje ugovora ili na osnovu legitimnog interesa).  

TCU se može isključiti u bilo kojem trenutku, zaustavljajući prikupljanje podataka o vozilu, koristeći "Način prekida" koji se nudi u sistemu Mazda Connect. 

Za detaljna obaveštenja o privatnosti povezanih vozila, uključujući i usluge povezivanja koje se nude u vezi sa aplikacijom MyMazda, posjetite www.mazda.eu/en/mazda-in-europe.

Naša pravila o privatnosti, kao i informacije o zaštiti podataka u vezi sa našom obradom podataka u skladu sa članovima (čl.) 13., 14. i 21. GDPR-a mogu se povremeno mijenjati. Obavićemo sve promjene na ovoj web stranici i / ili ćemo Vam lično pisati kako bismo Vas obavijestili o svim promjenama. Starije verzije su dostupne za pregled u arhivi. 

 

8. VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Pod određenim uslovima možete od nas da zahtijevate ostvarivanje Vaših prava:

 • Imate pravo od nas da dobijete informacije o svojim podacima koje smo sačuvali u skladu sa članom 15. GDPR.
 • Na Vaš zahtjev, ispravićemo podatke sačuvane o Vama u skladu sa članom 16. GDPR-a ako su netačni ili nepotpuni.
 • Ako želite, izbrisaćemo Vaše podatke u skladu sa načelima iz člana 17. GDPR-a, pod uslovom da drugi zakonski propisi (npr. zakonske obaveze zadržavanja ili ograničenja u skladu sa Zakonom o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka) ili jači interes sa naše strane (npr. radi odbrane naših prava i potraživanja) to ne sprečavaju. 
 • Uzimajući u obzir uslove iz člana 18. GDPR-a, možete da zatražite ograničenje obrade Vaših podataka.
 • Dalje, možete da prigovorite na obradu Vaših podataka u skladu sa članom 21. GDPR-a, na osnovu čega moramo da prestanemo da obrađujemo Vaše podatke. Međutim, ovo pravo se može primijeniti samo u slučaju Vaše posebne lične situacije, pri čemu prava našeg društva mogu biti u sukobu sa Vašim pravom prigovora. 
 • Takođe imate pravo da primite svoje podatke pod uslovima čl. 20. GDPR-a u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu ili da ih prenesete trećoj strani
 • Osim toga, imate pravo da opozovete svoju saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo kojem trenutku sa primjenom za ubuduće (vidi odjeljak 2.3). 
 • Dalje, imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka (čl. 77. GDPR-a) ali, preporučujemo da se pritužba u prvom stepenu uvijek prvo uputi našem Službeniku za zaštitu ličnih podataka. 
 • Vaši zahtjevi za ostvarivanje prava bi trebalo, ako je to moguće, da budu upućeni u pisanom obliku na gore navedenu adresu ili direktno našem Službeniku za zaštitu podataka.

 

9. OPSEG VAŠE OBAVEZE DA NAM PRUŽITE SVOJE PODATKE

Treba da nam pružite samo one podatke koji su nužni za uspostavljanje i ispunjavanje poslovnog odnosa, one koji su nužni za potrebe predugovornog odnosa, kako bi se preduzele radnje na Vaš zahtev ili one podatke koje smo zakonski obavezni da prikupimo. Bez tih podataka uopšte nećemo moći da sklopimo ili izvršimo ugovor. To se može odnositi i na podatke potrebne kasnije tokom poslovnog odnosa. Ako budemo od Vas tražili dodatne podatke, bićete odvojeno obaviješteni o dobrovoljnosti davanja tih informacija.

10. ODREĐIVANJE AUTOMATIZOVANIM DONOŠENJEM ODLUKA U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA (UKLJUČUJUĆI PROFILISANJE)

Ne koristimo isključivo automatizovane postupke donošenja odluka u skladu sa članom 22. GDPR-a. Ako bude trebalo da koristimo takav postupak u pojedinačnim slučajevima u budućnosti, o tome ćemo Vas odvojeno obavijestiti, u mjeri u kojoj je to propisano zakonom. Vaše podatke možemo da obradimo djelimično u svrhu procjene određenih ličnih aspekata (profilisanja).  

Kako bismo mogli da Vam pružimo ciljane informacije i savjete o proizvodima, možemo da koristimo alate za evaluaciju. One omogućuju dizajn proizvoda utemeljen na potrebama, komunikaciju i oglašavanje, uključujući istraživanje tržišta i mišljenja.

Podaci o nacionalnosti i posebnim kategorijama ličnih podataka u skladu sa članom 9. GDPR-a se ne obrađuju.

INFORMACIJE O VAŠEM PRAVU NA PRIGOVOR U SKLADU SA ČLANOM 21. GDPR-A

Imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu svojih podataka koja se sprovodi na osnovu člana 6. st.1 (f) GDPR-a  (obrada podataka na osnovu odmjeravanja i balansiranja interesa) ili čl. 6., st.1. (e) GDPR-a (obrada ličnih podataka radi javnog interesa) ako za to postoje razlozi koji proizlaze iz Vaše specifične situacije. Ovo važi i za profilisanje na osnovu ove odredbe u smislu člana 4., Stav 4. GDPR-a.

 

Ako prigovorite, više nećemo obrađivati Vaše lične podatke, osim ako ne možemo da dokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji imaju prednost nad Vašim interesima, pravima i slobodi ili ako obrada služi za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

 

Vaše lične podatke možemo da obrađujemo i u svrhu direktnog marketinga. Ako ne želite da primate marketinške poruke, imate pravo u svakom trenutku da prigovorite na korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga – ovo se odnosi i na izradu profila u mjeri u kojoj se koristi u marketinške svrhe. Takav prigovor ćemo imati na umu i za ubuduće. Vaše podatke više nećemo obrađivati u svrhe direktnog marketinga ako prigovorite na obradu u te svrhe.
Prigovor se može uputiti bez formalnosti i ako je moguće, trebao bi biti upućen na adresu: Mazda Austria GmbH, Ernst-Diez-Str.3, 9020 Klagenfurt, Austria.

II. DOPUNSKA PRAVILA O PRIVATNOSTI ZA NAŠU WEB STRANICU

Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže podatke posjećenih web stranica ili domena i čuva ih pretraživač na korisničkom računaru. Kolačić se prvenstveno koristi za čuvanje informacija o korisniku tokom ili nakon posjeta unutar online ponude. Sačuvane informacije mogu uključivati, na primjer, jezičke postavke na web-stranici, status prijave, korpu za kupovinu ili mjesto na kojem je video zapis gledan. Pojam kolačići uključuje i druge tehnologije koje obavljaju iste funkcije kao kolačići (npr. kada se podaci o korisniku čuvaju pomoću pseudonimnih mrežnih identifikatora, poznatih i kao "korisnički ID"). 

 

Razlikuju se sledeće vrste i funkcije kolačića:

 • Privremeni kolačići (takođe: kolačići sesije): Privremeni kolačići se brišu najkasnije nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj pretraživač.
 • Trajni kolačići: Trajni kolačići ostaju sačuvani čak i nakon zatvaranja pretraživača. Na primjer, status prijave se može sačuvati ili se željeni sadržaj može prikazati direktno kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Isto tako, interesi korisnika koji se koriste za mjerenje dosega ili marketinške svrhe mogu se sačuvati u takav kolačić.
 • Kolačići prve strane: kolačići prve strane potiču od operatera web stranice. Ovi kolačići se koriste za prepoznavanje posjetioca i omogućavanje izvještaja o korišćenju web stranice, za prilagođavanje potrebama korisnika i / ili za razvoj marketinških strategija. Ti podaci nisu dostupni u svim domenima.
 • Kolačići trećih strana: kolačići trećih strana potiču od oglašivača i ne postavljaju ih operatori web-stranice. Ovi kolačići omogućuju prepoznavanje posjetioca web stranice, prikupljanje informacija za oglašavanje, prilagođeni sadržaj kao i statistiku. 
 • Nužni (takođe: bitni ili apsolutno nužni) kolačići: Ovi kolačići su apsolutno potrebni za rad stranice i omogućuju, na primjer, sigurnosno-relevantne funkcionalnosti. Oni takođe uključuju, između ostalog, čuvanje podataka za prijavu ili odabir jezika putem takozvanih kolačića sesije. Oni se brišu kada je pretraživač zatvoren i ne možete ih isključiti.
 • Praktični, statistički i marketinški kolačići: Dalje, kolačići se obično koriste i u kontekstu mjerenja raspona i kada se interesi ili ponašanje korisnika (npr. pregledavanje određenog sadržaja, korišćenje funkcija itd.) na pojedinim web stranicama čuvaju u korisničkom profilu. Takvi profili se koriste, na primjer, za prikaz sadržaja korisnika koji odgovara njihovim potencijalnim interesima. Taj postupak se naziva i "praćenje", odnosno praćenje potencijalnih interesa korisnika. U mjeri u kojoj koristimo kolačiće ili tehnologije "praćenja", obavijestićemo Vas posebno u našoj izjavi o zaštiti podataka ili u kontekstu dobijanja saglasnosti.

 

Napomene o pravnim osnovama: Pravna osnova na kojoj obrađujemo Vaše lične podatke pomoću kolačića zavisi od toga da li od Vas tražimo pristanak. Ako je to slučaj i pristajete na upotrebu kolačića, pravna osnova za obradu Vaših podataka je Vaš deklarisani pristanak. U suprotnom, podaci obrađeni uz pomoć kolačića se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (npr. u poslovanju naše online ponude i njenog poboljšanja) ili, ako je upotreba kolačića potrebna za ispunjavanje naših ugovornih obaveza.

Period čuvanja: Molimo da pogledate spisak kolačića na www.mazda.co.me/kolacici za periode čuvanja odgovarajućih kolačića.

Obrada podataka o kolačićima na osnovu saglasnosti: Koristimo postupak upravljanja pristankom na kolačiće u kojem korisnici mogu dobiti i opozvati pristanak korisnika na korišćenje kolačića ili obradu i pružaoce usluga navedene u postupku upravljanja pristankom na kolačiće. Izjava o saglasnosti se čuva kako zahtjev ne bi morao da se ponavlja i kako bi se saglasnost mogla dokazati u skladu sa zakonskom obavezom. Čuvanje se može odvijati na strani servera i/ili u kolačiću (takozvani opt-in kolačić ili uz pomoć uporedivih tehnologija) kako bi se saglasnost mogla dodijeliti korisniku ili njegovom uređaju. Vrste obrađenih podataka: podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

 • Ispitanici: korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga).
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe).

Pružanje online ponude i web hosting

Mreža za isporuku sadržaja: Koristimo mrežu za isporučivanje sadržaja, "content delivery network" (CDN). CDN je usluga uz pomoć koje se sadržaj online ponude, posebno velikih medijskih datoteka kao što su grafike ili programske skripte, može isporučiti brže i sigurnije uz pomoć regionalno distribuiranih servera povezanih putem Interneta.

 • Vrste podataka koji se obrađuju: podaci o sadržaju (npr. unosi u internet obrasce), podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese). 
 • Ispitanici: korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga).
 • Svrha obrade: Content Delivery Network (CDN).
 • Pravni osnov: legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe).

 

Korišćene usluge i davaoci usluga:

 • Cloudflare: Mreža za isporuku sadržaja (CDN); Davalac usluga: Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SAD; Web stranica:  https://www.cloudflare.com; Pravila o privatnosti:  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

Usluge u oblaku

Softverske usluge dostupne putem Interneta i koje se izvode na serverima njihovih pružalaca usluga (tzv. "usluge u oblaku", koje se nazivaju i "softver kao usluga") koristimo u sledeće svrhe: čuvanje i upravljanje dokumentima, upravljanje kalendarom, slanje e-mail-a, proračunskih tablica i prezentacija, razmjena dokumenata, sadržaja i informacija sa   određenim primaocima ili objavljivanje web stranica, obrazaca ili drugog sadržaja i informacija, kao i razgovore i učestvovanje na audio i video konferencijama. 

U tom kontekstu, lični podaci se mogu obrađivati i čuvati na serverima pružalaca usluga u mjeri u kojoj su oni dio komunikacionih procesa sa nama ili ih na drugi način obrađujemo kako je utvrđeno u kontekstu ove izjave o zaštiti podataka. Ti podaci mogu posebno uključivati glavne podatke i podatke za kontakt korisnika, podatke o transakcijama, ugovorima, drugim procesima i njihovom sadržaju. Davaoci usluga u oblaku takođe obrađuju podatke o korišćenju i metapodatke koje koriste u sigurnosne svrhe i optimizaciju usluge. 

Ako koristimo usluge u oblaku za pružanje obrazaca ili drugih dokumenata i sadržaja drugim korisnicima ili javno dostupnim web stranicama, pružaoci usluga mogu sačuvati kolačiće na uređaje korisnika u svrhu web analitike ili zapamtiti postavke korisnika (npr. u slučaju kontrole medija). 

Napomene o pravnom osnovu: Ako tražimo pristanak za korišćenje usluga u oblaku, pravna osnova obrade je pristanak. Dalje, njihova upotreba može biti sastavni dio naših (pred)ugovornih usluga, pod uslovom da je u tom okviru dogovorena upotreba usluga u oblaku. U suprotnom, podaci korisnika se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za efikasno i sigurno upravljanje i procese saradnje). 

Vrste podataka koji se obrađuju: podaci o zalihama (npr. imena, adrese), podaci za kontakt (npr. e-mail, telefonski brojevi), podaci o sadržaju (npr. unosi u internet obrasce), podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

 • Ispitanici: kupci, zaposleni (npr. zaposleni, podnosioci zahtjeva, bivši zaposleni), zainteresovane strane, komunikacioni partneri.
 • Svrhe obrade: Kancelarijski i organizacioni postupci.
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe), ispunjavanje ugovora i radnje na zahtjev ispitanika u predugovornom odnosu (čl. 6., st. 1. (b) Opšte uredbe).  

Bilten i elektronska obavještenja

Biltene, e-mail-ove i druga elektronska obavještenja (u daljem tekstu "newsletter") šaljemo samo uz pristanak primaoca ili zakonsko odobrenje. Ako je sadržaj newslettera posebno opisan tokom registracije, on je odlučujući za pristanak korisnika. U suprotnom, naši newsletteri sadrže informacije o našim uslugama i nama. 

Da biste se pretplatili na naše biltene, obično je dovoljno navesti Vašu adresu e-mail-a. Međutim, možemo od Vas zatražiti da navedete svoj naziv i ime u svrhu lične adrese u biltenu ili dodatne pojedinosti ako su potrebne za potrebe newslettera. 

Postupak dvostrukog uključivanja: Registracija za naš newsletter se uvijek sprovodi u takozvanom dvostrukom postupku uključivanja (double opt-in). To znači da ćete nakon registracije primiti e-mail u kojem se od Vas traži da potvrdite svoju registraciju. Ova potvrda je potrebna kako niko ne bi mogao da se registruje na tuđe e-mail adrese. Prijave za newsletter su prijavljene kako bi mogao da se dokaže postupak registracije u skladu sa zakonskim zahtjevima. To uključuje čuvanje vremena registracije i potvrde, kao i IP adresu. Evidentiraju se i promjene podataka sačuvanih kod davalaca usluge slanja biltena.

Brisanje i ograničenje obrade: možemo sačuvati e-mail adrese koje su odjavljene od primanja biltena do tri godine na osnovu naših legitimnih interesa prije nego što ih obrišemo kako bismo mogli da dokažemo pristanak koji je prethodno dat. Obrada tih podataka će biti ograničena na svrhu moguće odbrane od potraživanja. Pojedinačni zahtjev za brisanje je moguć u bilo kom trenutku, pod uslovom da je prethodno postojanje saglasnosti potvrđeno u isto vrijeme. U slučaju obaveza trajnog uočavanja prigovora, zadržavamo pravo čuvanja e-mail adrese u okviru spiska blokiranih adresa (tzv. "block list") isključivo u tu svrhu.
Zapisivanje postupka registracije odvija se na osnovu naših legitimnih interesa u svrhu dokazivanja njenog pravilnog toka. 

Napomene o pravnom osnovu: Newsletter se šalje na osnovu pristanka primaoca ili, ako saglasnost nije potrebna, na osnovu naših legitimnih interesa za direktnim marketingom, ako i u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, npr. u slučaju kontaktiranja prethodno postojećeg klijenta. Postupak registracije se bilježi na osnovu naših legitimnih interesa kako bi se dokazalo da je sproveden u skladu sa zakonom. 

Sadržaj: Informacije o nama, našim uslugama, kampanjama i ponudama. 

Analiza i mjerenje performansi: Bilteni sadrže takozvanu "web-pratilicu" ("web-beacon"), odnosno datoteku veličine piksela koja se preuzima sa našeg servera prilikom otvaranja newslettera ili, ako koristimo davaoce usluga slanja biltena, sa njihovog servera. U okviru ovog preuzimanja u početku se prikupljaju tehnički podaci kao što su informacije o pretraživaču i Vašem sistemu, kao i Vaša IP adresa i vrijeme preuzimanja. 

Te informacije se koriste za tehničko poboljšanje našeg biltena na osnovu tehničkih podataka ili ciljnih grupa i njihovog ponašanja čitanja na osnovu njihovih lokacija za preuzimanje (koje se mogu odrediti uz pomoć IP adrese) ili vremena pristupa. Ova analiza takođe uključuje utvrđivanje da li se otvaraju bilteni, kada se otvaraju i na koje se linkove vrše klikovi. Iz tehničkih razloga, te informacije se mogu dodijeliti pojedinačnim primaocima biltena. Međutim, nije nam namjera ni namjera davalaca usluge slanja biltena, ako se koristi, da posmatramo pojedinačne korisnike. Umjesto toga, koristimo analize kako bismo identifikovali navike čitanja naših korisnika i prilagodili im naš sadržaj ili poslali različite sadržaje u skladu sa interesima naših korisnika. 

Evaluacija biltena i mjerenje njegovog uspjeha sprovode se, uz izričitu saglasnost korisnika, na osnovu naših legitimnih interesa u svrhu korišćenja sigurnog newsletter sistema razumljivog za korisnike sistema koji služi našim poslovnim interesima i ispunjava očekivanja korisnika. 

Odvojeno ukidanje mjerenja performansi nažalost nije moguće; u tom slučaju, cijela pretplata na bilten mora biti otkazana. 

Uslovi za korišćenje besplatnih usluga: Saglasnost za primanje pošte se može usloviti kao preduslov za korišćenje besplatnih usluga (npr. pristup određenom sadržaju ili učestvovanje u određenim promocijama).  

Slanje putem SMS-a: Elektronska obavještenja se mogu slati i kao SMS poruke (ili se šalju isključivo SMS-om ako odobrenje njihovog primanja, npr. saglasnost, uključuje samo slanje putem SMS-a).

Vrste obrađenih podataka: spiskovni podaci (npr. imena, adrese), podaci za kontakt (npr. e-mail, telefonski brojevi), meta/komunikacioni podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese), podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa). 

Ispitanici: komunikacioni partneri, korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga). 

Svrhe obrade: direktni marketing (npr. e-mail-om ili poštom), pružanje ugovornih usluga i služba za korisnike. 

Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe).

Odustanak (opt-out): Primanje našeg newslettera možete otkazati u bilo kojem trenutku, odnosno opozvati svoj pristanak ili izjaviti prigovor na dalje primanje. Pronaći ćete link za otkazivanje na kraju svakog biltena ili možete koristiti jednu od gore navedenih opcija kontakta, po mogućnosti e-mail, u tu svrhu. 

 

Korišćene usluge i davaoci usluga:

Nagradne igre i žrebovi

Lične podatke učesnika nagradnih igara i nagradnih takmičenja obrađujemo samo u skladu sa relevantnim odredbama o zaštiti podataka, u mjeri u kojoj je obrada ugovorno potrebna za pružanje, sprovođenje i postupanje sa nagradnim igrama, učesnici su pristali na obradu ili obrada služi našim legitimnim interesima (npr. u sigurnosti nagradnih igara ili zaštiti naših interesa od zloupotrebe putem mogućeg prikupljanja IP adresa prilikom podnošenja nagradne igre). 

Ako se doprinosi učesnika objavljuju u kontekstu takmičenja (npr. u kontekstu glasanja ili predstavljanja prijava na takmičenje ili pobjednika ili izveštavanja o takmičenju), želimo da istaknemo da se imena učesnika mogu objaviti i u tom kontekstu. Učesnici na to mogu da prigovore u bilo kojem trenutku. 

Ako se takmičenje odvija unutar internet platforme ili društvene mreže (npr. Facebook ili Instagram, u daljem tekstu "internetska platforma"), primjenjuju se i odredbe o korišćenju i zaštiti podataka dotičnih platformi. U tim slučajevima želimo da istaknemo da smo odgovorni za informacije koje su učesnici dali u sklopu takmičenja i da je upite u vezi sa takmičenjem potrebno uputiti nama. 

Podaci učesnika će biti izbrisani čim takmičenje ili nagradna igra završe i podaci više nijesu potrebni za informisanje pobjednika ili kad se više ne mogu očekivati upiti o takmičenju. U načelu, podaci učesnika će biti izbrisani najkasnije šest mjeseci nakon završetka takmičenja. Podaci o dobitnicima se mogu zadržati i duže, npr. kako bi se moglo odgovarati na upite o nagradama ili ispunjavati obaveze oko nagrade; u tom slučaju period zadržavanja zavisi od vrste nagrade i traje do tri godine u slučaju robe ili usluga, na primjer, kako bi mogli da se obrade garancijski zahtjevi. Dalje, podaci učesnika se mogu sačuvati na duži period, npr. u obliku izvještavanja o nagradnoj igri u internet i izvanmrežnim medijima. 

Ako su podaci prikupljeni i u druge svrhe u okviru takmičenja, njihova obrada i period čuvanja će biti uređeni informacijama o zaštiti podataka o toj upotrebi i svrsi (npr. u slučaju registracije za primanje biltena u okviru takmičenja). 

 • Vrste podataka koji se obrađuju: spiskovni podaci (npr. imena, adrese), podaci o sadržaju (npr. unosi u online obrascima).
 • Ispitanici: učesnici nagradnih igara i takmičenja.
 • Svrhe obrade: sprovođenje nagradnih igara i takmičenja.
 • Pravni osnov: ispunjavanje ugovora i radnje na zahtjev ispitanika ((čl. 6., st. 1. (b) Opšte uredbe). 

Web analiza, praćenje i optimizacija

Web analitika (koja se naziva i "mjerenje dosega") koristi se za procjenu protoka posjetilaca naše online ponude i može uključivati ponašanje, interese ili demografske podatke o posjetiocima, kao što su starost ili pol, kao pseudonimne vrijednosti. Uz pomoć analize dosega možemo, na primjer, prepoznati u koje vrijeme se naša internetska ponuda ili njene funkcije ili sadržaj najčešće koriste ili pozvati na ponovnu upotebu. Isto tako, možemo da shvatimo za koje oblasti je potrebna optimizacija.  

Osim web analize, možemo koristiti i postupke testiranja, npr. za testiranje i optimizaciju različitih verzija naše online ponude ili njenih djelova. 

U tu svrhu mogu se stvoriti i sačuvati takozvani korisnički profili u datoteci (tzv. "kolačić") ili se koriste slični postupci, pomoću kojih se čuvaju informacije o korisniku. Te informacije mogu uključivati, na primjer, pregledani sadržaj, posjećene web stranice i elemente koji se tamo koriste i tehničke informacije kao što su korišćeni pretraživač, korišćeni računarski sistem i informacije o vremenu korišćenja. Ako su korisnici pristali na prikupljanje svojih podataka o lokaciji, to se takođe može obraditi, u zavisnosti od pružaoca usluga. 

Takođe se čuvaju i IP adrese korisnika. Međutim, za zaštitu korisnika koristimo postupak maskiranja IP-a (tj. pseudonimizaciju skraćivanjem IP adrese). Obično, u kontekstu web analize, A/B testiranja i optimizacije se ne čuvaju jasni korisnički podaci (kao što su e-mail adrese ili imena), već pseudonimi. To znači da mi kao i pružaoci korišćenog softvera ne znamo stvarni identitet korisnika, već samo informacije sačuvane u njihovim profilima u svrhu odgovarajućih postupaka.

Napomene o pravnim osnovama: ako od korisnika tražimo njihov pristanak za korišćenje pružalaca usluga treće strane, pravna osnova za obradu podataka je pristanak. U suprotnom, podaci korisnika se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za efikasne, ekonomične usluge prilagođene primaocima). U tom kontekstu, takođe želimo da Vas uputimo na informacije o korišćenju kolačića u ovim pravilima o privatnosti. 

Ispitanici: Korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga).

 • Svrhe obrade: mjerenja dosega (npr. statistika pristupa, prepoznavanje posjetilaca koji se vraćaju), praćenje (npr. profilisanje povezano sa interesom/ponašanjem, upotreba kolačića), mjerenje konverzije (conversion) (mjerenje efikasnosti marketinških mjera), profilisanje (izrada korisničkih profila).
 • Sigurnosne mjere: maskiranje IP adresa (pseudonimizacija IP adrese). 
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe).

Online marketing


Lične podatke obrađujemo u svrhe internet marketinga, što posebno može uključivati marketinški oglasni prostor ili prikazivanje promotivnog i drugog sadržaja (zajednički "Sadržaj") na osnovu potencijalnih interesa korisnika i mjerenje njegove efikasnosti.  

U tu svrhu mogu se stvoriti i sačuvati takozvani korisnički profili u datoteci (tzv. "kolačić") ili se koriste slični postupci, pomoću kojih se čuvaju informacije o korisniku relevantne za prezentaciju gore navedenog sadržaja. Te informacije mogu uključivati, na primjer, pregledani sadržaj, posjećene web stranice, korišćene internet mreže, ali i komunikacijske partnere i tehničke informacije kao što su korišćeni pretraživač, korišćeni računarski sistem i informacije o vremenu korišćenja. Ako su korisnici pristali na prikupljanje svojih podataka o lokaciji, to se takođe može obraditi. 

Takođe se čuvaju i IP adrese korisnika. Međutim, za zaštitu korisnika koristimo postupak maskiranja IP-a (tj. pseudonimizaciju skraćivanjem IP adrese). Obično, u okviru procesa internet marketinga nisu sačuvani jasni korisnički podaci (kao što su e-mail adrese ili imena), već pseudonimi. To znači da mi kao i pružaoci online marketinških postupaka ne znamo stvarni identitet korisnika, već samo informacije sačuvane u njihovim profilima. 

Informacije u profilima se obično čuvaju u kolačićima ili sličnim postupcima. Ovi kolačići se kasnije obično mogu čitati i na drugim web stranicama koje koriste isti postupak internet marketinga i analiziraju u svrhu prikazivanja sadržaja, kao i dopunjene dodatnim podacima i sačuvane na serveru pružalaca online marketinških postupaka. 

Izuzetno, podaci mogu biti povezani sa profilima. To je slučaj ako su, na primjer, korisnici članovi društvene mreže čije usluge online marketinga koristimo, a mreža povezuje profile korisnika sa gore navedenim podacima. Molimo Vas da imate na umu da korisnici mogu sklopiti dodatne ugovore sa pružaocima usluga, npr. davanjem saglasnosti u sklopu postupka registracije. 

U načelu dobijamo pristup samo sažetim informacijama o uspjehu naših oglasa. Međutim, u okviru takozvanih mjerenja konverzija, možemo provjeriti koja je od naših metoda internet marketinga dovela do takozvane konverzije, odnosno, na primjer, do sklapanja ugovora sa nama. Mjerenje konverzije koristi se isključivo za analizu uspješnosti naših marketinških mjera. Ako nije drugačije navedeno, molimo Vas da pretpostavite da će korišćeni kolačići biti sačuvani na period od dvije godine. 

Napomene o pravnim osnovama: ako od korisnika tražimo njihov pristanak za korišćenje pružalaca usluga treće strane, pravna osnova za obradu podataka je pristanak. U suprotnom, podaci korisnika se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za efikasne, ekonomične usluge prilagođene primaocima). U tom kontekstu, takođe želimo da Vas uputimo na informacije o korišćenju kolačića u ovim pravilima o privatnosti. 

 

Ciljanje sa Google Analytics: Koristimo Google Analytics za prikazivanje oglasa postavljenih unutar Google-ovih usluga oglašavanja i oglasa njegovih partnera samo korisnicima koji su takođe pokazali interes za našu internet ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interese za određene teme ili proizvode određene na osnovu posjećenih web-lokacija), koje prenosimo Google-u (tzv. "Publika za remarketing" ili "Publika Google Analytics-a"). Uz pomoć remarketing publike, takođe želimo da osiguramo da naši oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika. 

Google Universal Analytics: Koristimo Google Analytics u obliku Universal Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de&ref_topic=6010376). "Universal Analytics" se odnosi na postupak Google Analytics-a u kojem se analiza korisnika sprovodi na osnovu pseudonimnog korisničkog ID-a i stoga se stvara pseudonimni profil korisnika sa informacijama o korišćenju različitih uređaja (tzv. "Praćenje na različitim uređajima"). 

Facebook piksel i formiranje ciljnih grupa (Prilagođena publika): Uz pomoć Facebook piksela (ili uporedivih funkcija za prenos podataka o događajima ili kontaktnih podataka putem interfejsa u aplikacijama), Facebook može odrediti posjetioce naše online ponude kao ciljnu grupu za prikaz oglasa (tzv "Facebook oglasi"). U skladu sa tim, Facebook pixel koristimo za prikazivanje Facebook oglasa koje smo postavili samo onim korisnicima na Facebooku i u okviru usluga partnera koji sarađuju sa Facebook-om (tzv. "Mreža Publike" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) koji su takođe pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interes za određene teme ili proizvode koji se mogu vidjeti na osnovu posjećenih web stranica) koje prenosimo Facebook-u (tzv. „Prilagođena publika“). Uz pomoć Facebook piksela, takođe želimo da osiguramo da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i nemaju uznemirujući učinak. Dalje, uz pomoć Facebook piksela možemo pratiti efikasnost Facebook oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta tako da vidimo da li su korisnici preusmjereni na našu web stranicu nakon klika na Facebook oglas (tzv. "Mjerenje konverzija").

Zajednički smo odgovorni sa kompanijom Facebook Ireland Ltd. za prikupljanje ili primanje u prenosu (ali ne i dalju obradu) "Podataka o događajima" koje Facebook prikuplja ili prima u prenosu putem Facebook Pixela i sličnih funkcija (npr. interfejsa) koje se izvode na našim internet ponudama u svrhu: a) prikazivanja informacija o oglašavanju sadržaja koje su relevantne za percipirane interese korisnika; b) isporuka komercijalnih i transakcijskih poruka (npr. ciljanje korisnika putem Facebook Messenger-a); c) poboljšanje funkcija i sadržaja za isporuku i personalizaciju oglasa (npr. poboljšanje identifikacije sadržaja ili informacija o oglašavanju koje su relevantne za percipirane interese korisnika). (c) poboljšanje funkcija i sadržaja isporuke oglasa i personalizacije (npr. poboljšanje identifikacije sadržaja ili informacija o oglašavanju koje bi mogle biti relevantne za interese korisnika). Sklopili smo poseban ugovor sa Facebook-om ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), koji posebno reguliše koje sigurnosne mjere Facebook mora poštovati (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i u kojem je Facebook pristao da ispuni prava ispitanika (tj. korisnici mogu, na primjer, slati informacije ili zahtjeve za brisanje direktno Facebook-u). 

Napomena: Kada nam Facebook dostavi metriku, analitiku i izvještaje (koji su prikupljeni, odnosno ne dobijaju podatke o pojedinačnim korisnicima i anonimni su nam), ta obrada se ne sprovodi pod zajedničkom odgovornošću, već na osnovu naručenog ugovora o obradi ("Uslovi obrade podataka", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms)  i, s obzirom na obradu u SAD-u, na osnovu standardnih ugovornih klauzula ("Facebook EU Data Transfer Addendum",  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).  Prava korisnika (posebno na informacije, brisanje, prigovor i pritužbu nadležnom nadzornom tijelu) nisu ograničena sporazumima sa Facebook-om.

Prošireno podudaranje za Facebook pixel: Osim obrade podataka o događajima u okviru upotrebe Facebook piksela (ili uporedivih funkcija, npr. u aplikacijama), podatke za kontakt (podaci koji identifikuju pojedinačne osobe, kao što su imena, e-mail adrese i telefonski brojevi) Facebook prikuplja i u okviru naše online ponude ili se prenosi na Facebook. Obrada podataka za kontakt služi za stvaranje ciljnih grupa (tzv. "Prilagođena publika") za prikaz sadržaja i informacija o oglašavanju usmjerenih na pretpostavljene interese korisnika. Prikupljanje, prenos i poređenje sa podacima dostupnim na Facebook-u se ne sprovode u običnom tekstu, već kao „heš vrijednosti" . Nakon podudaranja u svrhu formiranja ciljnih grupa, podaci za kontakt se brišu. Podaci za kontakt se obrađuju na osnovu ugovora o obradi narudžbine sa Facebook Ireland Ltd.  ("Uslovi i odredbe obrade podataka", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing),"Uslovi i odredbe za sigurnost podataka"  (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i, s obzirom na obradu u SAD-u, na osnovu standardnih ugovornih klauzula ("Facebook EU Data Transfer Addendum,  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Više informacija o obradi podataka za kontakt možete pronaći u "Uslovima korišćenja za Poslovne alate Facebooka",  https://www.facebook.com/legal/technology_terms. 

Facebook - formiranje ciljnih grupa putem prenosa podataka: Facebook-u prenosimo kontaktne podatke (imena, e-mail adrese i telefonske brojeve) u obrascu spiskova u svrhu stvaranja ciljnih grupa (tzv. „Prilagođena publika“). Prenos i poređenje sa podacima dostupnim na Facebook-u se ne sprovodi u običnom tekstu, već kao takozvane "hash vrijednosti", odnosno matematički prikazi podataka (ova metoda se koristi, na primjer, pri čuvanju lozinki). Nakon podudaranja u svrhu formiranja ciljnih grupa, podaci za kontakt se brišu. Podaci za kontakt se obrađuju na osnovu ugovora o obradi narudžbine sa Facebook Ireland Ltd. ("Uslovi i odredbe obrade podataka",  https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing),"Uslovi i odredbe za sigurnost podataka"  (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) i, s obzirom na obradu u SAD-u, na osnovu standardnih ugovornih klauzula ("Facebook EU Data Transfer Addendum,  https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Više informacija o obradi podataka za kontakt možete pronaći u "Uslovima korišćenja za prilagođenu publiku sa spiskom kupaca", https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 

 • Vrste obrađenih podataka: podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese), podaci o lokaciji (informacije o geografskom položaju uređaja ili osobe), socijalni podaci (podaci koji podliježu obavezi tajnosti i obrađuju se, npr. od strane agencija za socijalno osiguranje, agencija za socijalnu zaštitu ili penzionih tijela), podaci o događajima (Facebook) ("Podaci o događajima" su podaci koji se mogu prenijeti, npr. putem Facebook Pixel-a (putem aplikacija ili na druge načine) i odnose se na osobe ili njihove radnje; podaci uključuju, na primjer, informacije o posjetama web stranicama, interakcijama sa sadržajem, funkcijama, instalacijama aplikacija, kupovinom proizvoda itd.; podaci o događajima se obrađuju u svrhu formiranja ciljnih grupa za sadržaj i informacije o oglašavanju (Prilagođena publika); podaci o događajima ne uključuju stvarni sadržaj (kao što su pisani komentari), bez podataka za prijavu i bez podataka za kontakt (tj. bez imena, e-mail adresa i telefonskih brojeva). Facebook briše podatke o događajima nakon najviše dvije godine, ciljne grupe formirane od njih brisanjem našeg Facebook računa), kontakt podaci (Facebook) ("podaci za kontakt" su podaci koji (jasno) identifikuju osobe čiji se podaci obrađuju, kao što su imena, e-mail adrese i telefonski brojevi, koji se mogu prenijeti na Facebook, npr. putem Facebook piksela ili uploada u svrhu podudaranja u svrhu formiranja prilagođene publike; nakon podudaranja u svrhu formiranja ciljnih grupa, podaci za kontakt se brišu). 
 • Ispitanici: korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga), zainteresovani, kupci, zaposleni (npr. zaposleni, podnosioci zahtjeva, bivši zaposleni), komunikacioni partneri. 
 • Svrhe obrade: praćenje (npr. profilisanje interesa/ponašanja, upotreba kolačića), remarketing, mjerenje konverzija (mjerenje efikasnosti marketinških mjera), marketing na osnovu interesa i bihevioralni marketing, profilisanje (izrada korisničkih profila), mjerenje dosega (npr. statistika pristupa, prepoznavanje posjetioca povratnika). (npr. statistika pristupa, prepoznavanje posjetioca koji se vraćaju), praćenje na različitim uređajima (obrada korisničkih podataka na svim uređajima u marketinške svrhe), ciljanje (određivanje ciljnih grupa relevantnih za marketinške svrhe ili drugi izlaz sadržaja), praćenje klikova, ciljanje, A/B testiranje. 
 • Sigurnosne mjere: maskiranje IP adresa (pseudonimizacija IP adrese). 
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe).
 • Opcija isključivanja: Upućujemo na podatke o zaštiti podataka odgovarajućih pružalaca usluga i opcije isključivanja koje su date za pružalace usluga. Ako nije navedena eksplicitna opcija isključivanja, imate mogućnost isključivanja kolačića u postavkama pretraživača. Međutim, to može ograničiti funkcije naše online ponude. Stoga preporučujemo sledeće dodatne opcije isključivanja, koje se nude u rezimeu za pojedine regije: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) SAD: https://www.aboutads.info/choices. d) Više teritorija: https://optout.aboutads.info.

 

Korišćene usluge i davaoci usluga:

Google Tag Manager: Google Tag Manager je rješenje sa kojim možemo upravljati takozvanim oznakama web-lokacije putem interfejsa i na taj način integrisati druge usluge u našu internet ponudu (pogledajte dodatne informacije u ovoj izjavi o zaštiti podataka).  Sam Tag Manager (koji implementira oznake) ne stvara korisničke profile niti čuva kolačiće. Google saznaje samo IP adresu korisnika, koja je potrebna za pokretanje Google Tag Manager-a. Pružalac usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična kompanija: Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; web stranica:  https://marketingplatform.google.com; pravila o privatnosti:  https://policies.google.com/privacy.

 

 • Google Analytics: online marketing i web analitika; pružalac usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; web stranica: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; isključenje: opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, postavke za prikaz oglasa: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Universal Analytics: pružalac usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična zemlja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; web stranica: https://marketingplatform.google.com; sigurnosne mjere:  IP maskiranje (pseudonimizacija IP adrese); politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ads i mjerenje konverzija: upotrebljavamo metodu internetg marketinga "Google Ads" za postavljanje oglasa u Google oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u video zapisima, na web-stranicama itd.) tako da se prikazuju korisnicima koji imaju pretpostavljeni interes za oglase. Takođe mjerimo konverziju oglasa. Međutim, saznajemo samo anonimni ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili preusmjereni na stranicu označenu takozvanom "oznakom za praćenje konverzija". Međutim, mi sami ne primamo nikakve informacije koje se mogu koristiti za identifikaciju korisnika. Pružalac usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; web stranica: https://marketingplatform.google.com; politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: upotrebljavamo "Google marketing platformu" (i usluge kao što je "Google Ad Manager") za postavljanje oglasa u Google oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u video zapisima, na web-stranicama itd.). Google marketinšku platformu karakteriše činjenica da se oglasi prikazuju u stvarnom vremenu na osnovu pretpostavljenih interesa korisnika. To nam omogućuje ciljano prikazivanje oglasa za i unutar naše internet ponude kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Na primjer, ako se korisniku prikazuju oglasi za proizvode koji su ga zanimali na drugim internet uslugama, to je poznato kao "remarketing".  Pružalac usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; web stranica: https://marketingplatform.google.com; politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Signals: dodatne marketinške opcije koje utiču samo na korisnike koji su aktivirali prilagođene oglase na Google-u  (https://support.google.com/ads/answer/2662856) i uključuju obradu podataka povezanih sa uređajem i više uređaja; pružalac usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de; politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; isključenje: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, postavke prikaza oglasa: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook pixel i ciljanje (Prilagođena publika): Pružalac usluge: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, matično društvo: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD; Web stranica: https://www.facebook.com; politika privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy; isključenje: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Microsoft-ovo oglašavanje: Remarketing / mjerenje konverzija; Davalac usluga: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD; Web stranica: https://about.ads.microsoft.com/; politika privatnosti: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; isključenje: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.
 • Supermetrics: usluga marketinškog izvještavanja i statistike u svrhu praćenja, ocjenjivanja i planiranja marketinških kampanja (uključujući uključivanjem i obradom podataka koje pružaju ili učitavaju druge usluge). Pružalac usluga: Supermetrics Oy, Company ID: 2552282-5, Mikonkatu 700100 Helsinki, Finska; Web stranica: https://supermetrics.com/; politika privatnosti: https://supermetrics.com/privacy-policy.
 • Vibrant: Vibrant upotrebljava piksele konverzije kako bi izmjerio koliko se često određene radnje događaju na web-lokaciji oglašivača. Mjere se samo radnje pokrenute prethodnim klikom na Vibrant-ov format oglasa. Takve radnje mogu uključivati, na primjer, otvaranje odredišne stranice, klik na taster web stranice, unos korpe ili dovršavanje kupovine (i time učitavanje stranice za potvrdu narudžbe). Vibrant ne čuva lične podatke, ali koristi jedinstveni otisak korisnika (fingerprinting) za izradu jedinstvenog ID-a koji ne identifikuje korisnika. Vibrant pruža više informacija u svojoj politici kolačića  https://www.vibrantmedia.com/de/cookie-statement/ i politici privatnosti https://www.vibrantmedia.com/de/privacy-policy/. Pružalac usluga u ovom kontekstu je Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354, Hamburg.

 

 

Prisutnost na društvenim mrežama (društvenim medijima)

 

Održavamo online prisutnost unutar društvenih mreža i obrađujemo korisničke podatke u tom kontekstu kako bismo komunicirali sa korisnicima koji su tamo aktivni ili ponudili informacije o nama. 

Želimo da istaknemo da se korisnički podaci mogu obrađivati izvan Evropske unije. To može dovesti do rizika za korisnike jer bi, na primjer, sprovođenje prava korisnika moglo biti otežano. 

Dalje, korisnički podaci unutar društvenih mreža obično se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Na primjer, profili korišćenja mogu se izraditi na osnovu ponašanja korišćenja i rezultirajućih interesa korisnika. Profili korisničke upotrebe mogu se pak koristiti, na primjer, za postavljanje oglasa unutar i izvan mreža koji vjerovatno odgovaraju interesima korisnika. U tu svrhu kolačići se obično čuvaju na računarima korisnika, u kojima se čuvaju ponašanja korišćenja i interesi korisnika. Dalje, podaci nezavisni od uređaja koje korisnici upotrebljavaju takođe se mogu sačuvati u profile korisničke upotrebe (posebno ako su korisnici članovi odgovarajućih platformi i prijavljeni su na njih). 

Za detaljan prikaz odgovarajućih oblika obrade i mogućnosti prigovora (isključivanje iz obrade, opt-out) upućujemo na izjave o zaštiti podataka i informacije koje pružaju operatori odgovarajućih mreža. 

U slučaju zahtjeva za informacijama i tvrdnje o pravima ispitanika, takođe želimo da istaknemo da se oni mogu najefikasnije utvrditi kod pružalaca usluga. Samo pružaoci usluga imaju pristup podacima korisnika i mogu preduzeti odgovarajuće mjere i direktno pružiti informacije. Ako Vam je i dalje potrebna pomoć, možete nas kontaktirati. 

Facebook: Zajedno smo odgovorni sa kompanijom Facebook Ireland Ltd za prikupljanje (ali ne i dalju obradu) podataka od posjetilaca naše Facebook stranice (poznate kao "Fan Page"). Ti podaci uključuju informacije o vrstama sadržaja koje korisnici pregledavaju ili sa kojima komuniciraju ili o radnjama koje preduzimaju (vidi u odjeljku "Stvari koje vi i drugi radite i pružate" u Facebook-ova pravila o podacima:  https://www.facebook.com/policy), kao i informacije o uređajima koje korisnici koriste (npr. IP adrese, operativni sistem, vrsta pretraživača, jezičke postavke, podaci o kolačićima; pogledajte u odjeljku "Informacije o uređaju" u Izjavi o politici podataka na Facebooku:  https://www.facebook.com/policy). Kao što je objašnjeno u Facebook-ovim pravilima o privatnosti pod "Kako koristimo te podatke?", Facebook takođe prikuplja i koristi informacije za pružanje analitičkih usluga pod nazivom "Uvidi u stranice" operatorima stranica kako bi im pružio uvid u to kako ljudi stupaju u interakciju sa svojim stranicama i sadržajem povezanim sa njima. Sklopili smo poseban ugovor s Facebook-om, (Informacije o uvidima u stranice", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), koji posebno reguliše koje sigurnosne mjere Facebook mora poštovati i u kojem je Facebook pristao da ispuni prava ispitanika (tj. korisnici mogu, na primjer, slati informacije ili zahtjeve za brisanje direktno Facebook-u). Prava korisnika (posebno na informacije, brisanje, prigovor i pritužbu nadležnom nadzornom tijelu) nijesu ograničena sporazumima sa Facebook-om. Više informacija možete pronaći u "Informacijama o uvidima u stranice" 

(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Vrste obrađenih podataka: spiskovni podaci (npr. imena, adrese), podaci za kontakt (npr. e-mail, telefonski brojevi), podaci o sadržaju (npr. unosi u online obrasce), podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).
 • Ispitanici: Korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga). 
 • Svrhe obrade: zahtjevi za kontakt i komunikacija, praćenje (npr. profilisanje interesa/ponašanja, upotreba kolačića), remarketing, mjerenje dosega (npr. statistika pristupa, prepoznavanje posjetioca koji se vraćaju). 
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe).

 

Korišćene usluge i davaoci usluga:

 • Instagram: Društvena mreža; davalac usluge: , Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, matično društvo: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD; web stranica: https://www.instagram.com; politika privatnosti: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook: Društvena mreža; davalac usluge: , Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, matično društvo: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD,  web stranica: https://www.facebook.com; politika privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-out: postavke oglasa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • LinkedIn: Društvena mreža, davalac usluge: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska; web stranica : https://www.linkedin.com; politika privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • YouTube: Društvena mreža i video platforma; davalac usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matično društvo: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy; opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Xing: Društvena mreža; davalac usluge: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka; Web stranica: https://www.xing.de; politika privatnosti: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

 

Dodaci i ugrađene funkcije i sadržaj

 

U našu internet ponudu integrišemo funkcionalne elemente i elemente sadržaja koji se dobijaju od servera njihovih pružalaca usluga (u daljem tekstu "pružaoci usluga treće strane"). To mogu biti, na primjer, grafike, video zapisi ili tasteri i postovi na društvenim mrežama (u daljem tekstu se ujednačeno nazivaju "sadržaj"). 

Integracija uvijek zahtijeva da pružaoci ovog sadržaja treće strane obrađuju IP adresu korisnika, jer bez IP adrese ne bi mogli da pošalju sadržaj u svoj pretraživač. IP adresa je zato potrebna za prikaz ovog sadržaja ili funkcije. Nastojimo da koristimo samo sadržaj čiji davaoci usluga koriste IP adresu samo za isporuku sadržaja. Pružaoci usluga treće strane takođe mogu da koriste takozvane pikselne oznake (nevidljive grafike, poznate i kao "web-pratilice") u statističke ili marketinške svrhe. "Pikselne oznake" mogu se koristiti za analizu informacija kao što je promet posjetilaca na stranicama ove web stranice. Pseudonimne informacije takođe se mogu sačuvati u kolačiće na uređaju korisnika i mogu sadržati, između ostalog, tehničke informacije o pretraživaču i operativnom sistemu, web stranice koje na nas upućuju, vrijeme posjeta i druge informacije o korišćenju naše online ponude, kao i povezane sa takvim informacijama iz drugih izvora. 

Napomene o pravnim osnovama: ako od korisnika tražimo njihov pristanak za korišćenje pružalaca usluga treće strane, pravna osnova za obradu podataka je pristanak. U suprotnom, podaci korisnika se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za efikasne, ekonomične usluge koje su prilagođene primaocima). U tom kontekstu, takođe Vas želimo uputiti na informacije o korišćenju kolačića u ovim pravilima o privatnosti.

Google karte

 • Vrste obrađenih podataka: podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese), podaci o lokaciji (informacije o geografskom položaju uređaja ili osobe), podaci o zalihama (npr. imena, adrese), podaci za kontakt (npr. e-mail, telefonski brojevi), podaci o sadržaju (npr. unosi u internet obrascima). 
 • Ispitanici: korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga). 
 • Svrhe obrade: pružanje naše online ponude i jednostavnosti korišćenja, pružanje ugovornih usluga i službe za korisnike, sigurnosne mjere, administracija i odgovor na upite.
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe), izvršavanje ugovora ili predugovorne radnje na zahtjev ispitanika (čl. 6., st. 1. (b) Opšte uredbe).

 

Korišćene usluge i davaoci usluga:

 • Google Karte: integrišemo karte usluge "Google karte" davalaca usluga Google. Obrađeni podaci mogu posebno uključivati IP adrese i podatke o lokaciji korisnika koji se, međutim, ne prikupljaju bez njihovog pristanka (obično se izvršavaju u okviru postavki njihovih mobilnih uređaja); pružalac usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična kompanija: Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; web stranica:  https://cloud.google.com/maps-platform; pravila o privatnosti:  https://policies.google.com/privacy; isključivanje: plugin za isključivanje (opt-out):  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, postavke za prikazivanje oglasa:  https://adssettings.google.com/authenticated. 
 • API-jevi i SDK-ovi Google karata: (aplikacijsko-programski interfejs, API i alati za razvoj softvera, SDK) interfejsa Google-ovih usluga mapiranja i lokacije koja omogućuju, na primjer, dopunu unosa adresa, određivanje lokacije, izračunavanje udaljenosti ili pružanje dodatnih informacija o lokacijama i drugim mjestima; pružalac usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, matična kompanija: Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; web stranica:  https://cloud.google.com/maps-platform; pravila o privatnosti: https://policies.google.com/privacy.
 • ReCaptcha: Integrišemo funkciju "ReCaptcha" za prepoznavanje botova, npr. prilikom unosa podataka u online obrasce. Podaci o ponašanju korisnika (npr. pokreti miša ili upiti) procjenjuju se kako bi se ljudi razlikovali od botova. Pružalac usluga: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, Matična kompanija: Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; web stranica:  https://www.google.com/recaptcha/; pravila o privatnosti: https://policies.google.com/privacy; isključivanje: opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, postavke prikaza oglasa: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube videozapisi: video sadržaj; pružalac usluge: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; matično društvo: Google LLC, 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; Web stranica:  https://www.youtube.com; Pravila o privatnosti:  https://policies.google.com/privacy; Isključivanje: opt-out plugin:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, postavke prikaza oglasa:  https://adssettings.google.com/authenticated

 

 

Tehnologija praćenja Eloqua koja se koristi na našoj internet stranici i u našim marketinškim e-mail-ovima 

 

Koristimo Softver za Automatizaciju Marketinga Eloqua iz Marketinškog Oblaka Oracle kako bismo personalizovali svoju komunikaciju sa Vama, za naše internet stranice i za informacije koje Vam šaljemo.

Eloqua kolačići

Eloqua koristi kolačiće i JavaScript kod na odgovarajućim stranicama, radi mjerenja ponašanja korisnika i da bi pristupila određenim informacijama, na primjer, putu koji odaberete na našim internet stranicama, preferencijama Vaših klikova, izvornu IP adresu (Vašu IP adresu), državu iz koje pristupate našim stranicama, vrstu Vašeg pretraživača i slično. Eloqua dodaje kolačić na Vaš uređaj kada prvi put pristupite našoj internet stranici. Koristimo Eloqua kolačić i podatke dobijene JavaScript kodom za analizu naše komunikacije i načina na koji ste koristili našu internet stranicu, kako bismo razumjeli šta Vas zanima i na koji način možemo da unaprijedimo komunikaciju prema Vama.

Kako biste primali lična saopštenja i personalizovali korisničko iskustvo, lične informacije koje ste podijelili sa nama putem obrazaca - na primjer preko zahtjeva za pretplatom na novosti, zahtjeva za probnim testiranjem i slično, spajamo sa podacima pretraživača povezanim sa kolačićem Eloqua na Vašem uređaju. Kolačić će biti onesposobljen nakon dve godine, osim ako ga prije tog roka ne izbrišete iz postavki svog pretraživača, isključite se iz svih marketinških kolačića na našoj web stranici ili samo Eloqua kolačića prema linku niže. 

Koristimo kolačiće Eloqua na osnovu Vašeg pristanka na marketinške kolačiće na našim web stranicama.

Da biste onesposobili praćenje Eloqua kolačića, molimo Vas podesite svoje postavke na stranici https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html 

Eloqua komunikacija putem e-mail-a

E-mail-ovi poslati pomoću Eloqua-e sadrže određene tehnologije za praćenje. Podatke prikupljene na takav način primarno koristimo da bismo saznali koja područja Vas zanimaju, za razumijevanje da li ste pročitali naše e-mailove i koje linkove ste otvorili. Zatim koristimo te podatke na način da ih povezujemo sa postojećim podacima za praćenje ili profilisanje, da bismo unaprijedili e-mail-ove koje šaljemo Vama i ponudili personalizovano iskustvo u sklopu usluge koju pružamo.

 

Ako želite  da isključite primanje e-mail-ova od Mazda Austria GmbH, možete to uradite na sledeće načine:

 

 • Odjavite se na jednostavan način od bilo kakvog marketinškog e-mail-a klikom na link za otkazivanje pretplate sadržan u e-mail-u
 • Odjavite se od bilo kakvih marketinških komunikacionih kanala. Molimo Vas da kontaktirajte Mazdinu kancelariju za odnose sa klijentima putem info@mazda.hr kako bismo mogli da ažuriramo Vaše postavke.
 • myMazda aplikacija - ako ste registrovani u myMazda aplikaciji možete da promijenite svoje podatke ili ispravite Vaše marketinške postavke unutar aplikacije.

 

 

Planiranje, organizacija i pomoćni alati

 

Koristimo usluge, platforme i softver drugih pružalaca usluga (u daljem tekstu "pružaoci usluga treće strane") u svrhu organizovnja, upravljanja, planiranja i pružanja naših usluga. Prilikom odabira pružalaca usluga treće strane i njihovih usluga poštujemo zakonske zahtjeve.  

U tom kontekstu lični podaci mogu da se obrađuju i čuvaju na serverima pružalaca usluga treće strane. To može da uključuje različite podatke koje obrađujemo u skladu sa ovim pravilima o privatnosti. Ti podaci mogu posebno uključivati glavne podatke i podatke za kontakt korisnika, podatke o transakcijama, ugovorima, drugim procesima i njihovom sadržaju. 

Ako se korisnici upućuju pružaocima usluga treće strane ili njihovom softveru ili platformama tokom komunikacije, poslovanja ili drugih odnosa sa nama, pružaoci usluga treće strane mogu da obrađuju podatke o korišćenju i metapodatke u sigurnosne svrhe, optimizaciju usluga ili marketinške svrhe. Stoga Vas molimo da se pridržavate obavještenja o zaštiti podataka odgovarajućih pružalaca usluga treće strane. 

Napomene o pravnim osnovama: Ako od korisnika tražimo njihov pristanak na korišćenje pružalaca usluga treće strane, pravna osnova za obradu podataka je pristanak. Dalje, njihova upotreba može biti sastavni dio naših ugovornih usluga ili obavljanja radnji na zahtjev ispitanika u predugovornom odnosu, pod uslovom da je u tom okviru dogovorena upotreba pružalaca usluga treće strane. U suprotnom, korisnički podaci se obrađuju na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za efikasne i ekonomične usluge koje su prilagođene primaocima). U tom kontekstu, takođe želimo da Vas uputimo na informacije o korišćenju kolačića u ovim pravilima o privatnosti.

 • Vrste obrađenih podataka: spiskovni podaci (npr. imena, adrese), podaci za kontakt (npr. e-mail, telefonski brojevi), podaci o sadržaju (npr. unosi u internet obrasce), podaci o korišćenju (npr. posjećene internet stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacioni podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese). 
 • Ispitanici: komunikacioni partneri, korisnici (npr. posjetioci internet stranica, korisnici internet usluga). 
 • Svrhe obrade: mjerenje dosega (npr. statistika pristupa, prepoznavanje posjetilaca koji se vraćaju), praćenje (npr. profilisanje povezano sa interesom/ponašanjem, upotreba kolačića), profilisanje (izrada korisničkih profila). 
 • Pravni osnov: Saglasnost (čl. 6., st. 1. (a) Opšte uredbe), legitimni interes (čl. 6., st. 1. (f) Opšte uredbe), izvršavanje ugovora ili predugovorne radnje na zahtjev ispitanika (čl. 6., st. 1. (b) Opšte uredbe).

 

 

Brisanje podataka 

 

Podaci koje obrađujemo će biti izbrisani u skladu sa zakonskim zahtjevima čim se njihove saglasnosti dopuštene za obradu opozovu ili se prestanu primjenjivati druge dozvole (npr. ako se svrha obrade tih podataka prestala primjenjivati ili nije potrebna u tu svrhu). 

Ako se podaci ne brišu jer su potrebni u druge i pravno dopuštene svrhe, njihova obrada je ograničena na te svrhe, tj. ti podaci su blokirani i ne obrađuju se u druge svrhe. To se, na primjer, primjenjuje na podatke koji se moraju čuvati zbog zakonskih odredaba o računovodstvu ili poreskog prava ili čije je čuvanje potrebno za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe.

Dodatne informacije o brisanju ličnih podataka mogu se pronaći i u pojedinačnim obavještenjima o zaštiti podataka iz ove izjave o zaštiti podataka. 

 

 

Izmjena i ažuriranje pravila o privatnosti

 

Molimo Vas da se redovno informišete o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Izjavu o zaštiti podataka prilagođavamo čim to postane potrebno zbog promjena u obradi podataka koje sprovodimo. Obavijestićemo Vas čim promjene budu zahtijevale saradnju sa Vaše strane (npr. pristanak) ili drugo pojedinačno obavještenje. 

Ako u ovoj izjavi o privatnosti navedemo adrese i podatke za kontakt kompanija i organizacija, imajte na umu da se adrese mogu mijenjati tokom vremena i molimo Vas da provjerite takve detalje prije nego što nas kontaktirate. 

 

1Prikazana vozila možda nisu ista kao modeli namenjeni tržištu Srbije. Prikazane boje i određeni elementi unutrašnje i spoljne opreme mogu da se razlikuju od stvarnog modela i vozila mogu biti opremljena opcionom ili dodatnom opremom koja se dodatno naplaćuje.

Sve prikazane cene su neobavezujuće preporučene cene od strane Mazda Srbija sa uključenim PDV-om (20%). Tačnu cenu konkretnog modela zatražite od ovlašćenog Mazda partnera.